Fakta

Projekt: Utveckling av Buildsafe Bidragsmottagare: BuildSafe Sweden AB Projektledare: Viktor Broberg Bidrag från VINNOVA/Bygginnovationen: 200 000 kr Projekttid: 2015 – 2016 Kontakt: Viktor Broberg, vd Telefon: 073-240 34 51 E-post: viktor@buildsafe.se

– Vi har skapat ett digitalt verktyg med syfte att stötta och effektivisera säkerhetsarbetet under hela produktionsfasen i ett byggprojekt, säger Viktor Broberg, vd och en av grundarna av företaget Buildsafe, Genom att digitalisera processerna för dokumentering, rapportering och uppföljning bidrar Buildsafe till att ge säkerhetsansvariga mer tid till att vara på plats och göra skillnad.

Skyddsronder görs enligt samma metodik som tidigare men med mer information. Med hjälp av Buildsafes mobilapp lagras bilder av risker och deras läge, bedömningar av riskerna, information om vem som har ansvaret och när de ska åtgärdas. När ronden är klar skapas ett protokoll som alltid måste anslås fysiskt men som även skickas ut på mejl till alla i projektet. Ett separat mejl med arbetsorder skickas även till den som är ansvarig för en avvikelse med uppgift om när den ska vara åtgärdad.

Verktyget Buildsafe skapar struktur för projektet, hur man ska arbeta och vem som ska göra vad. Alla utskick, påminnelser och protokoll automatiseras. I den mobila applikationen sköts all rapportering vad gäller skyddsronder, observationer, tillbud och olyckor. Appen ser till att skicka ut all information i realtid. All information samlas på en webbplattform. Där kan man när som helst gå in och se hur många risker det är kvar att hantera på arbetsplatsen, hur allvarliga de är och när de ska åtgärdas. Hela ledet kan följas.

– Under ett produktionsmöte i byggprojektet kan man enkelt visa det exakta läget vad gäller arbetsmiljön. På så sätt blir Buildsafe ett pedagogiskt verktyg och ett interaktivt sätt att arbeta på. Om man inte åtgärdat en punkt skickas klockan sju varje morgon en påminnelse med att-göra-lista. Alla risker på arbetsplatsen är störningsmoment som leder till förseningar och inte minst risk för olyckor och för att åtgärda dessa har påminnelsemejl stor betydelse.

Buildsafe, som är anpassad för små, medelstora och stora bolag, kan även användas för att mäta vad som är aktuellt och för att göra löpande utvärdering av projektet. Åtgärdstid, hur lång tid tar det mellan upptäckt och åtgärdat fel, är ett viktigt styrmedel för att kunna utvärdera ett projekt och göra det möjligt att jämföra olika projekt inom ett företag. Buildsafe ger tillgång till mycket information utan att för den skull belasta någon med att behöva skapa denna information.

– Byggbranschen vill ha information men att skapa den tar för lång tid, säger Viktor Broberg. Vi vill spara tid för de som arbetar med de här frågorna och ge information till alla involverade. Med hjälp av Buildsafe kan vi ta fram vilken statistik som helst. Vi skickar ut månadsrapporter, information om typ av risker, kritiska punkter, hur de är fördelade på bolag och åtgärdstid. Vi skapar underlag för frågor och dialog om arbetsmiljön.

Företaget Buildsafe startade officiellt i början av 2015 men de fem grundarna började arbeta tillsammans hösten 2014. Fyra av dem har tidigare arbetat med digitalisering utifrån olika inriktningar medan den femte har drivit byggbolag under sex år och själv upplevt problem med hantering av arbetsmiljöfrågorna.

– Vi har olika kompetenser vilket är en stor styrka. Vi har anställda som är specialiserade på användarvänlighet för att underlätta för de som fysiskt använder produkten och inte bara för dem som vill ha tillgång till information.

Utvecklingsarbetet startade direkt hösten 2014 och samtidigt togs kontakt med byggbranschen. När Viktor Broberg och hans medarbetare gjorde research påtalade alla vikten av att skapa en branschstandard. Därför sattes en branschgrupp samman med företrädare för beställare och entreprenörer som Skanska, JM, Fortum, Veidekke och Trafikverket. En separat grupp med företrädare för branschorganisationerna Arbetsmiljöverket, Ledarna, SEKO, Elektrikerna, Byggnads och Sveriges Byggindustrier formerades också.

En första beta-version av Buildsafe var klar redan våren 2015 och kunde med hjälp av stöd från SBUF testas av KTH Teknik och hälsa i en stor studie som genomfördes under sex månader 2015–2016. I studien testades verktyget i två byggprojekt, ett ombyggnads och ett nybyggnadsprojekt. Resultaten av studien visar att det digitala verktyget skapar struktur, ger bättre avvikelsehantering, ökar delaktighet och samarbete, sparar tid och möjliggör utvärdering. Buildsafe fick stöd från Bygginnovationen för att realisera inputen från studien med målet att kommersialisera produkten sommaren 2016.

– Bidraget från Bygginnovationen var jätteviktigt för vår utveckling så att vi kunde öka farten och ta till vara all input från studien som vi fick på ett tidigt stadium. Vi kunde återkoppla till de som testade under studien och hade möjlighet att leverera till de bolag som var intresserade. Genom bidraget fick vi även möjlighet att knyta fler till projektutvecklingen, till exempel programmerare. Samtidigt var det bra för oss att kunna säga att vi stöttades av Bygginnovationen.

Produkten lanserades officiellt redan i januari 2016. I början av hösten 2016 är företaget i en fortsatt tillväxtfas och arbetet är mycket inriktat på att sprida produkten, både i Sverige och delvis utomlands med första inriktning på Storbritannien. Samtidigt pågår arbetet med att göra verktyget så effektivt och bra för så många som möjligt, bland annat utvecklas möjligheterna att få ut olika slag av statistik. Det projektbaserade verktyget kan även bli en företagslösning.

– Sedan lanseringen började har vi jobbat med projekt för olika företag och växer nu in i företagslösningar med de här företagen. Produkten ska vara branschstandarden, där vi erbjuder en infrastruktur till kunderna. Företagen väljer själva vilka risker de främst ska titta på. Men bolagen har gått samman och presenterat en lista på förslag till risker som ska kontrolleras på en arbetsplats. Målet för Buildsafe är att tillsammans med branschen driva fram en standard även för detta, säger Viktor Broberg.

Han poängterar att det ska vara enkelt att hantera arbetsmiljöarbetet på ett företag liksom att enkelt kunna jämföra sig med den övriga branschen. Med ett transparent arbete och gemensam branschstatistik ges möjligheten att identifiera och premiera säkert arbete. Sommaren 2016 tilldelades Buildsafe, bland tusen sökande företag, utmärkelsen Årets tillväxtbolag i Sverige i Venture Cup.

Viktor Brobergs råd till innovatörer

  • Arbeta med branschförankring och akademi. Akademin är underskattad. Genom den uppnår man en genomtänkt produkt, objektiv utvärdering och möjlighet att möta andra bolag.
  • Ha tålamod, inte minst när det gäller finansiering.