Metoden som studerades är den s.k. fryskonsolideringsmetoden. Fryskonsolidering med ytjordvärmesystem går ut på att avvattna lösa och blöta massor genom frysning och upptining med hjälp av reversibla värmepumpar. Metoden innebär att marken kan förberedas för installationer utan att jordmassorna måste schaktas och fraktas.

Under projektet formulerades ett antal nyckelfrågor som utgångspunkt för vidare utveckling. Metoden fanns vara intressant både ur ett energiperspektiv, och ett grundläggningsperspektiv.

Representanter för fjärrvärmebranschen, anläggningsbranschen samt kyl- och värmepumpsbranschen kontaktades i projektet och deltog i varierande grad. Dessa deltog i bedömningen av metoden och uttryckte intresse för ett fortsatt utvecklingsprojekt som ger möjlighet att göra en fördjupad teknisk analys som grund för affärsutveckling. Fler och mer detaljerade exempel på vad fryskonsolidering innebär behöver presenteras för att energi- och anläggningsbranschföreträdare ska kunna göra fördjupade bedömningar av metoden.

Ovan nämnda representanter bjöds in till en workshop där metoden fryskonsolidering presenterades och förklarades och sedan diskuterades av deltagarna. Denna arbetsform passade bra till det här tidiga stadiet i metodens utveckling, eftersom deltagarnas olika bakgrund från fjärrvärme till grundläggning gjorde att nyckelfrågor lyftes och diskuterades från ett flertal olika perspektiv.


Fakta

Koordinator: Ecoloop AB
Projektledare: Maria Johansson
Webbplats