Syftet med projektet var att vidareutveckla en projektidé, samt att upprätta en projektgrupp. Syftet med detta projekt har uppfyllts, BoldArc har fått in värdefull feedback för att vidareutveckla projektidén och en projektgrupp har upprättats. Projektets mål har också uppfyllts i och med att önskvärda förutsättningar för att ta projektet vidare har skapats.

Förväntade effekter och resultat för projektet var att den initiala projektidén skulle ha vidareutvecklats och en projektgrupp sammansatts. I och med att projektet kommer att leda till en förfinad projektidé och att det nu finns en projektgrupp på plats har ett önskvärt resultat och förväntade effekter uppnåtts. Projektgruppen består både av kommersiella aktörer och av ett forskningsinstitut. De kommersiella aktörer som kommer att ingå i projektgruppen är PEAB, WSP Group, Bjerking och C.F. Møller och det forskningsinstitut som kommer att ingå i projektgruppen är SICS.

Projektet inleddes med analys av relevant mjuk- och hårdvara på marknaden. Parallellt genomfördes en undersökning för att identifiera forskningsinstitut med relevant inriktning, samt aktörer inom byggbranschen som kan vara intressanta att inkludera i projektgruppen. Det hölls en workshop för BoldAR med de kontaktade organisationerna där deltagarna presenterade sina roller och sina respektive verksamheter vilket följdes av en brainstorming gällande BoldAR:s tillämpningsområden. Efter avslutade workshops tecknades samarbetsavtal med utvalda aktörer.

Fakta

Projektkoordinator: BoldArc AB
Projektledare: Tobias Fröberg