Systemet kompletterar WoodXGlass, SHC-Solution (Smart House Concept) och etablera slagkraftigt partnersamarbete för kommersialisering. WoodXZip d.v.s. kombinationen CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber) och ZIP, brandsäkra och energieffektiva byggelement för användning som utfackningsvägg, tilläggsisolering, vägg-, tak- eller golvelement. Ett ZIP-Element består av Magnesiumoxid & PIR.

Den kunskap och insikt projektet resulterat i har belyst styrkor av WoodXZip samt identifierat förutsättningar för att skapa robusta lösningar. Den ökade kunskapen är en mycket god investering för ett fortsättningsprojekt, ett demonstrationshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och det som är utvärderat i labbmiljö.

Slutrapporten redovisar ett samlat resultat från byggnadsfysikalisk undersökning och miljöanalys, samt ett utdrag av kommersialisering potential för WoodXZip. De resultat och metoder som utarbetats i samband med föreliggande slutrapport bygger på kvalitativa och numeriska analyser av tänkbara WoodXZip lösningar. Detta innebär att en mängd modeller har utvecklats och testats, och kan användas även framöver. Kompletterande litteraturstudier och laborativa analyser har gjorts separat för ZIP-Element.

Fakta

Projektkoordinator: Zenergy AB
Projektledare: Angela Sasic Kalagasidis, Chalmers

Läs mer

WoodXZip: Nytt modulsystem genom lyckat FoU-samarbete