Syftet med projektet var att i en prototyp optimera konstruktionslösningarna från de tidigare projektstegen i Tysta Offentliga Rum materialmässigt, monteringsmässigt och akustiskt. Syftet med processen var också att möjliggöra en mer rationell materialkedja, en enklare och mer självinstruerande montering av modulerna samt förbättra bullerabsorption och avvibrering av de olika konstruktionselementen i Tysta Offentliga Rum.

Resultat och förväntade effekter

Under specificeringen blev det tydligt att fästelement mellan TOR-modul och underlag och mellan TOR-modul och tak är en nyckeldetalj för att nå flera av målen ovan. Därför utvecklades ett fästelement som kan användas både för montering mot underlaget och för takmontaget vilket rationaliserar både materialkedjan och monteringen. Övergången till standardprofiler för glasmontage har samma rationaliseringseffekt, sänker priset och gör dessutom materialkedjan säkrare. Prototypen kommer att kunna ligga till grund för ytterligare förbättringar inför kommande förproduktion

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits enligt plan. Projektledning har utförts av IMCG:s administrativa resurser med stöd av ordinarie projektledningsverktyg. Aktiviteter inom omvärldsanalys, kommunikation och afärsmodellering har utförts av IMCG:s interna expertresurser. Prototypspecifikationer och prototyputveckling har utförts av IMCG, av Watteriet samt av angivna externa expertresurser. Arbetet inom projektet har drivits i ett antal parallella processer med avstämningspunkter i workshop- eller mötesform.

Läs mer

Intervju med Amanda von Matern och Johan Emanuel

Faktaruta

Koordinator: IMCG Sweden AB Kontaktpersoner: Amanda von Matern och Johan Emanuel Bidrag från Vinnova: 300 000 kronor Projektets löptid: december 2016 - juni 2017