Resultatet av projektet är att vi har fått fram en ny innovativ läsare av vår fuktsensor. Själva resultatet kan sammanfattas med att antennen och ny algoritm nu ger ännu mer precisa mätresultat och att det är mycket viktigt för slutanvändaren och därmed en nyckelfunktion för att innovationen ska ha en fortsatt progressiv tillväxt på marknaden. Dessutom har läsaren fått en helt annan fysisk form för att ge mindre risk för störningar och bättre läsavstånd och möjlighet att komma åt på svåråtkomliga platser för avläsning. Projektet har alltså nått sina mål.

Projektresultatet var enligt förhoppningen, alltså ett längre läsavstånd en bättre användbarhet för slutanvändaren samt mer precisa mätningar. Dessa resultat ger som effekt att Invisense får fler applikationsmöjligheter inom bygg- och fastighetsbranschen och därmed en större marknad och fortsatt progressiv tillväxt. För samhället i stort ger förbättrad möjlighet till objektiva mätvärden av fukt i byggkonstruktioner en höjd kvalitet och minskade kostnader för fuktskador (idag en stor samhällskostnad). Färre fuktskador ger också en minskad miljöpåverkan över tid.

Invisense startade projektet genom att göra en fördjupad behovsanalys som itererades med olika experter för att fastslå den slutliga projektplanen i detalj. Sedan genomfördes projektarbetet enligt plan med samtliga i projekt involverade parter vilka gjorde att tidplanen har hållit och att vi har nått projektmålen.

Faktaruta

Koordinator: Invisense AB Projektledare: Anders Friberg Bidrag från Vinnova: 300 000 kronor Projektets löptid: juli 2017 - oktober 2017