Fastighetsbranschen saknar idag digitala, interaktiva verktyg för att enkelt och överskådligt kunna visualisera i 3D samt analysera och bearbeta driftdata Den tekniska utvecklingen inom Internet of Things (IoT) ochwebbaserade applikationer är intensiv. Sammantaget leder detta till att det finns en god potential att utveckla visualiserings- och analysverktyg som kan kommunicera bl.a. driftparametrar till fastighetsföretag och dess personal enkelt och effektivt.

Förstudien ska ta fram realistiska förutsättningar och avgränsningar inför ett kommande huvudprojekt som ska syfta till att ta fram ett branschförankrat förvaltningshjälpmedel. Med hjälp av utplacerade IoT-komponenter i byggnaden och en kraftfull, men lättnavigerad, webbaserad applikation, ger denna tillgång till visualisering av stora datamängder kring hur en byggnad brukas. Därigenom kan man analysera driften och detektera onormala driftförhållanden och dessas spatiala utbredning i byggnaden och på så sätt skapa underlag för adekvata åtgärder inte minst när det gäller energianvändningen.

Resultat och förväntade effekter

Projektarbetet har resulterat i ett antal viktiga kunskapsbaserade slutsatser som berör fastighetsbranschens presumtiva intresse för innovationen, kundnytta och framtida marknad, frågor kring teknik och systemuppbyggnad, risker och personlig integritet, samarbetspartners inom industri och ekonomi samt tänkbara pilotprojekt.

Fakta

Koordinator: Strusoft AB
Projektledare: Johnny Kronvall