Projektet svarar upp mot önskan att minska olycksrisker inom samhällsbyggnadsbranschen med hjälp av ny teknik. Det handlar om att få bort risker när människor och maskiner rör sig inom samma område. Brinja utvecklar ett smart varningssystem som ska varna arbetare när risk för olycka uppkommer genom att aktivera ljud och ljus. Systemet ska också kunna informera vägtrafikanter om att de närmar sig en byggarbetsplats, till exempel via infodisplayen i fordonet. Systemet ska även kunna larma räddningstjänst om en olycka inträffar.

Fakta

Koordinator: Brinja AB
Projektledare: Xavier Leon