Syftet med projektet har varit att verifiera behov och marknad vilket uppfyllts. Vår teknik är intressant för såväl processtyrning som processkontroll. Vi har klarlagt vad dessa olika tillämpningar ställer för krav på utrustningen samt fått en god bild av hur marknaden ser ut. Vi har genom projektet kopplat upp oss mot slutkunder och samarbetspartners som är intresserade av att stödja vår fortsatta utprovning av systemet.

Det finns en tydlig bild av vilka tekniska och prismässiga krav som ställs på systemet för att möta behovet inom processtyrning och processkontroll. En plan för fortsatt utveckling har tagits fram som bygger på samarbete med intresserade slutkunder och partners som kan stödja den fortsatta utvecklingen genom att bidra med testmiljöer, lån av utrustning och validering av mätdata. Projektet har kunnat verifiera sin hypotes om att mätning i realtid med radar kan effektivisera produktionen och säkerställa rätt kvalitet och samt att det är troligt att ta fram en utrustning som möter prisbilden.

Projektet inleddes med faktainsamling genom rapporter och standards från bland annat SGU, RISE, TRV och SIS. Därefter har slutanvändare vid bergtäkter besökts och för att få reda på hur kvalitets- och processkontroll går till idag och vilka krav som ställs på systemet i form av till exempel miljökrav, noggrannhet, upplösning och frekvenser. Projektet har även diskuterat med företag som utvecklar styrsystem för krossar vilket klarlagt behovsbilden på systemet för processtyrning. Avslutningsvis har en plan för nästa utvecklingssteg tagits fram inkluderande teknik, finansiering och samarbeten.

Faktaruta

Koordinator: RocksRay Sweden AB Bidrag från Vinnova: 100 000 kronor Projektets löptid: november 2017 - februari 2018