Lilla innovationsbidraget

Lilla innovationsbidraget gav möjligheter för SMF (små och medelstora företag med maximalt 250 anställda) med begränsade resurser till forskning och utveckling att medverka i programmet med egna projektidéer. Det syftade till att ge möjlighet för företagen att samverka med högskola/universitet/institut för rådgivning, utveckling av lösningar, eller problemformuleringar. Målet med projektet är att kunna formulera en tydlig projektidé som kan utvecklas vidare.

Högst 100 000 kronor kunde beviljas. Vinnova kunde finansiera projektkostnaden till 100 procent.

Stora innovationsbidraget

Stora innovationsbidraget gav möjlighet att ta fram det underlag gällande tekniska och kommersiella förutsättningar som företaget behövde för att komma vidare i utvecklingen av innovationen. Bidraget var tillgängligt för såväl små och medelstora som stora företag, men i projektkonstellationen ingick helst minst ett SMF. Konstellationen föreslogs också ha en eller flera seniora forskare som projektdeltagare.

Projekten kunde till exempel omfatta följande delmoment:

 • Marknads-/konkurrensanalys
 • Riskanalys (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ekonomi etc.)
 • Kostnads-/intäktsanalys
 • Teknisk utveckling, utredningar, test och provning
 • Framtagning av prototyper
 • Byggande av lämplig konstellation inför kommersialisering eller
  fortsatt utveckling
 • Kartläggning och analys av relevanta regelverk, standarder och lagar
 • Arbeta med immaterialrätt (upphovsrätt, varumärke eller patent)
 • Resultatet av planeringsprojektet kunde vara en plan för kommersialisering av projektidén eller ett underlag för fortsatt utveckling. Högst 300 000 kronor kunde beviljas för projektet. Normal projekttid var 3-6 månader. Stöd kunde ges med upp till 50 % av företagets faktiska projektkostnader.